Museum De Lakenhal is temporarily closed
Home

SCHENKEN

CULTURELE ANBI EN GEEFWET

Geeft u aan het Lucas van Leyden Mecenaat, dan geniet u extra fiscaal voordeel. Omdat het mecenaat door de fiscus aangemerkt is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), is het vrijgesteld van betaling van schenk- en erfrecht. Zo komt elke schenking geheel ten goede aan de plannen en activiteiten van Museum De Lakenhal. Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht, waarbij schenkingen aan instellingen met een culturele ANBI-status zoals het Lucas van Leyden Mecenaat fiscaal nog aantrekkelijker zijn geworden.

ANBI GEGEVENS

Het Lucas van Leyden Mecenaat is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als een Culturele ANBI. Sinds 1 januari 2014 gelden er vanuit de Belastingdienst nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Sinds deze datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Op de transparantiepagina van het mecenaat op geef.nl staan deze gegevens voor het Lucas van Leyden Mecenaat overzichtelijk onder elkaar.

SCHENKINGEN DOOR EEN PARTICULIER

Giften aan het Lucas van Leyden Mecenaat zijn maximaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting als men voor tenminste vijf opeenvolgende jaren een vast bedrag schenkt. Onder de huidige Geefwet mogen giften (tot max. € 5.000) tot 125% worden verhoogd, voordat u ze aftrekt van de belasting (dit is de zogenaamde multiplier). U dient bij uw aangifte inkomstenbelasting uw gift als persoonsgebonden aftrekpost op te geven. De aftrekbaarheid van de gift hangt samen met de hoogte van uw inkomen. Als u in een (onderhandse) akte laat vastleggen dat u gedurende minimaal vijf kalenderjaren een vast bedrag overmaakt aan het mecenaat, profiteert u van een volledige aftrek. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u 34% tot 52% van de schenking terug.

REKENSOM

Indien een periodieke gift van € 2.000 gedurende vijf jaar wordt gedaan, dan is in deze periode jaarlijks € 2.500 (vanwege de multiplier: € 2.000 x 125%) aftrekbaar van het inkomen. Valt u in het belastingtarief van 52%, dan krijgt u van de Belastingdienst € 1.300 terug (52% van € 2.500). Een gift van € 2.000 kost u (in ieder geval tot en met 2020, maar waarschijnlijk langer) op deze manier nog maar € 700! Een extra voordeel van € 260.

Een eenmalige gift die in één jaar wordt gedaan mag ook tot 125% worden verhoogd, maar is onderworpen aan de aftrekdrempel en het aftrekplafond. De aftrekdrempel bedraagt minimaal € 60 of 1% van het verzamelinkomen. Er mag maximaal 10% van het verzamelinkomen aan giften afgetrokken worden. Het plafond mag wel worden verhoogd met de extra aftrek van 25%.

SCHENKINGEN DOOR EEN BEDRIJF

Voor schenkingen aan het Lucas van Leyden Mecenaat door een bedrijf bestaat er een regeling in de vennootschapsbelasting (artikel 16 van de wet op vennootschapsbelasting). In de Geefwet is het totale bedrag dat per jaar als aftrekbare gift kan worden aangemerkt verhoogd naar maximaal 50% van de belastbare winst. Het totaal aan aftrekbare giften per jaar mag niet meer bedragen dan € 100.000,-.